جامعه سالم در گرو خانواده سالم

کمیته علمی

(به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محمد مهدی امین عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مریم بحرینیان کارشناس ارشد تغذیه، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهندس پریناز پورصفا دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست، مرکز تحقیقات محیط زیست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر آسیه پیرزاده عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر یعقوب حاجی زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر مطهر حیدری بنی دکترای تغذیه، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر فرشته زمانی عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حکیمه طیری کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر رویا کلیشادی عضو هیات علمی گروه اطفال، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر فاطمه محب پور مدیر اجرایی پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر فیروزه مصطفوی عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان